Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webshop Behage Level TV en Ontvangst

Ondernemer:

Holding JSM Behage B.V.       Behage Level TV en Ontvangst

Adres: Cruquiusdijk 90 2142ET CRUQUIS

Tel.:  06 22 922 134

E-mail : info@behage.eu

KvK nr.: 81201656

Btw nr. : NL861985163 B01

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – De aanbieding

Artikel 4 – De overeenkomst

Artikel 5 – De prijs

Artikel 6 – Levering

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

Artikel 8 – Betaling

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Artikel 10 – Herroepingsrecht

Artikel 11 – Persoonsgegevens

Artikel 12 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper;

3. Dag: kalenderdag;

4. Verkoper: die zaken op afstand aan consumenten aanbiedt;

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

7. Schade: alle door Klant geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade;

8. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de verkoper.

9. Zaak: alle stoffelijke producten die ter uitvoering van een Overeenkomst aan consument (zullen) worden (af)geleverd;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van de verkoper en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Verkoper en Consument.

2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van de verkoper. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.

3. Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – De aanbieding

1. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt dan wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.

2. Iedere aanbieding bevat een beschrijving met de belangrijkste kenmerken van de aangeboden zaken en die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van de aanbieding door de Consument mogelijk te maken.

3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbieding binden de verkoper niet. 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van de aanbieding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Consument de aanbieding langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

3. De verkoper kan onderzoeken of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede van alle feiten en omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is de verkoper gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren dan wel om aan de uitvoering van de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – De prijs

1. Gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden zaken gegarandeerd.

2. De prijs van de in de aanbieding genoemde zaken is inclusief btw.

3. Indien de verkoper met de Consument bij de totstandkoming van de Overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is de verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien deze het gevolg is van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke regelingen of bepalingen. Verder kan de verkoper zaken waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij de aanbieding vermeld.

4. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, kan de Consument de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, ook wanneer de prijs onder voorbehoud is gegeven, tenzij:

a. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen, of

b. bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 6 – Levering

1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van zaken.

2. De levering geschiedt op het door de Consument opgegeven afleveradres.

3. De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

4. De verkoper zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5. Indien de Consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico van de Consument. De verkoper zal hem hierover informeren. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6. Indien de verkoper gegevens nodig heeft van de Consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Consument deze aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld.

7. In geval van ontbinding conform lid 4 van dit artikel zal de verkoper het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

8. Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

1. De verkoper staat er voor in dat de zaken voldoen aan de overeenkomst, de in de aanbieding vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de verkoper er tevens voor in dat de zaak geschikt is voor ander gebruik dan normaal.

2. De in het vorige lid genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de Consument of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de verkoper, de Consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 8 – Betaling

1. Voor zover geen vooruitbetaling is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 10 lid 1.

2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.

4. Is de Consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Consument.

5. Indien de Consument in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige voldoening van een geldsom, dan is de verkoper gerechtigd om in geval van facturen welke 30 dagen na factuurdatum onbetaald gebleven zijn, buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen conform het forfaitaire vergoedingsschema als bedoeld in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 40,-.

 Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de consument de verkoper zo spoedig mogelijk en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stelt om de tekortkoming te kunnen zuiveren en de verkoper ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

2. Indien de verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de verkoper te verstrekken uitkering, of, indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de factuur voor de zaak dat tot aansprakelijkheid heeft geleid.

3. De verkoper is niet aansprakelijk voor de eventuele aanwezigheid van bij de wet verboden stoffen in geleverde zaken en evenmin voor de daaruit voortvloeiende gevolgen, indien de verkoper op het moment van levering daarvan niet op de hoogte was of kon zijn.

4. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is de verkoper nimmer aansprakelijk.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;

b. de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de koper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan de verkoper toegerekend kan worden;

c. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden;

6. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen gevolgschade, gemis van het genot van een zaak, verblijf of reiskosten in verband met het niet kunnen gebruiken van het gekochte zaak, kosten om contact op te nemen met de verkoper, kosten om zaken op het vestigingsadres van de verkoper te kunnen aanbieden, gemiste besparingen en kosten van vervangende zaken.

7. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de verkoper of zijn ondergeschikten.

8. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de verkoper is uitgegaan van door de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de verkoper kenbaar behoorde te zijn.

9. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van de verkoper, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van de verkoper kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door de verkoper ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. de verkoper kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat de verkoper had moeten leveren.

 Artikel 10 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van zaken heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Consument.

2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Hij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaak wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaak met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van de zaak voor zijn rekening.

4. Indien de Consument een bedrag heeft betaald aan de verkoper, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen. Indien de terugzending niet wordt ontvangen door de verkoper, geschiedt terugbetaling enkel indien de Consument kan bewijzen dat de zaak tijdig is teruggezonden, althans dat de Consument tijdig van zijn Herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

1. De verkoper verwerkt persoonsgegevens bij het uitvoeren van door haar overeengekomen contractuele verplichtingen op een behoorlijke en zorgvuldige manier. Daarbij volgt zij de in Nederland geldende wet- en regelgeving, waaronder (maar niet uitsluitend) de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Nederlandse Uitvoeringswet.

2. Alle informatie met betrekking tot de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, zijn neergelegd in de privacyverklaring van de verkoper. De privacyverklaring is op de website van de verkoper na te lezen, op

https://www. behage.eu/privacy/

3. Indien sprake is van wijzigingen in de (Europese) privacywet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, is de verkoper gerechtigd deze Voorwaarden en haar privacy voorwaarden zoals neergelegd in de privacyverklaring, te wijzigen.

Artikel 12 – Geschillen 1. Op overeenkomsten tussen de verkoper en de Consument waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepasing.

Alvorens een geschil aan de rechtbank als voornoemd voor te leggen zullen partijen ernaar streven het geschil in goed overleg op te lossen.

U kunt een pdf bestand van de voorwaarden bij ons opvragen via de mail